People Council People Council

O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ PEOPLE COUNCIL

Občianske združenie People Council je dobrovoľným občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní sa občanov a v znení neskorších predpisov.

ORGÁNY PEOPLE COUNCIL
Valné zhromaždenie, ktorého členmi sú právoplatní členovia občianskeho združenia People Council.
Predstavenstvo, ktoré je výkonným orgánom, riadi činnosť združenia.

ČLENSTVO V PEOPLE COUNCIL
Členom občianskeho združenia People Council sa stáva každý, kto je prijatý za člena združenia a plní si povinnosti vyplývajúce z členstva.
Členom občianskeho združenia People Council sa môže stať každý na základe slobodného rozhodnutia, kto sa stotožní s cieľmi združenia, súhlasí so stanovami združenia a vnútornými predpismi združenia, podá riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí príslušný členský poplatok. Členstvo odsúhlasuje predstavenstvo občianskeho združenia People Council.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA
Združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Združenie má právo nadobúdať majetok a je povinné hospodáriť v súlade s platnými právnymi predpismi. Majetok združenia tvoria jeho príjmy, pohľadávky a záväzky. Za svoje záväzky združenie ručí celým majetkom. Za riadne hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá predstavenstvo, ktoré je povinné zabezpečiť vedenie všetkých predpísaných účtovných kníh a evidencií, dodržiavať platné právne predpisy z oblasti účtovníctva, daní a miezd a odvodov.
Prostriedky na svoju činnosť občianske združenie People Council získava z členských príspevkov, dobrovoľných príspevkov, darov, dotácií a grantov od fyzických i právnických osôb zo Slovenskej republiky i zahraničia prípadne z vlastnej hospodárskej činnosti schválenej Predstavenstvom, a ostatné príjmy v súlade s právnym poriadkom SR.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Občianske združenie People Council bude pracovať v súlade s vnútornými predpismi, ktoré schváli Predstavenstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí, a ktoré nebudú v rozpore s týmito stanovami.

PRÍSTUP K INFORMÁCIAM
Ak sa chcete oboznámiť s plným znením dokumentu Stanovy People Council, alebo ak sa chcete dozvedieť bližšie informácie o aktivitách občianskeho združenia People Council, prosím, kontaktujte nás na peoplecouncil@peoplecouncil.org .